Tiêu điểm

Tổng cục Môi trường thúc đẩy doanh nghiệp quản lý bao bì bền vững

Theo Tổng cục Môi trường, việc quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam đang là vấn đề bức thiết, bởi rác thải nhựa, rác thải bao bì khi thải ra môi trường sẽ tác động trực tiếp đến môi trường.

Những quy định mới nhất về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Điều 37 Nghị định 08/2020 ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm quy định về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản như sau: 

 

Đăng nhập