Cho vay với lãi suất ưu đãi

Cho vay với lãi suất ưu đãi là một trong những hình thức hỗ trợ tài chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Quỹ BVMT để cho vay vốn với lãi suất thấp hơn so với cùng loại cho vay của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường tại tỉnh Lào Cai.

I. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định 1896/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Quyết định số 3682/QĐ-HĐQL ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

II. Đối tượng được vay với lãi suất ưu đãi:

- Các tổ chức, cá nhân có chương trình, dự án hoặc hạng mục dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản, công nghiệp chế biến-chế tạo, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, chất thải.

- Chủ đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

III. Điều kiện vay vốn:

1. Thuộc đối tượng được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

2. Có dự án, phương án sản xuất kinh doanh, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay.

3. Có đủ hồ sơ vay vốn theo quy định của Quỹ và quy định của nhà nước, được Quỹ thẩm định và chấp nhận.

Đối với các trường hợp, tổ chức, dự án đặc biệt thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

IV. Mức vay vốn:

- Mức vốn cho vay đối với một dự án không vượt quá 70% tổng chi phí của dự án đó.

- Số tiền cho vay tối đa bằng 70% tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố và tài sản bảo lãnh đã được xác định và ghi trên hợp đồng tín dụng dự án đầu tư bảo vệ môi trường. Trường hợp Chủ đầu tư đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh ngân hàng thì mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị bảo lãnh.

V. Thời hạn vay vốn:

Thời hạn vay vốn được xác định phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ cho từng đối tượng vay vốn và khả năng nguồn vốn của Quỹ, nhưng tối đa không quá 3 năm. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định nhưng tối đa không quá 5 năm.

VI. Lãi suất vay ưu đãi:

- Do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định cho từng nhóm đối tượng trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ, tối đa không vượt quá 50% mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng tại thời điểm vay.

- Đối với một dự án, lãi suất vay vốn được xác định tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường và cố định trong suốt thời gian vay.

VII. Bảo đảm tiền vay:

- Chủ đầu tư vay vốn được dùng tài sản bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các tài sản có giá trị khác để đảm bảo tiền vay hoặc được bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản thế chấp, bảo lãnh ngân hàng.

- Trong kỳ hạn chưa trả hết nợ, chủ đầu tư vay vốn hoặc bên bảo lanhxkhoong được chuyển nhượng, bán hoặc thế chấp các tài sản đã thế chấp.

- Một khoản vay có thể được bảo đảm bằng nhiều tài sản khác nhau.

Áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay, trình tự, thủ tực bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Quy trình tiếp nhận, xét duyệt hỗ trợ tài chính

BTV
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập