Cơ cấu tổ chức


BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Hội đồng quản lý Quỹ gồm có 06 thành viên, trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các ủy viên là lãnh đạo các Sở: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh và 01 Phó Giám đốc Quỹ là trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường. 

BAN KIỂM SOÁT QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG   

Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai là bộ phận giúp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai trong công tác giám sát hoạt động của bộ máy điều hành Quỹ nhằm bảo đảm các hoạt động này đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ của Quỹ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ. Ban Kiểm soát Quỹ gồm có 03 người, gồm một Trưởng ban và hai thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát là những người am hiểu về các lĩnh vực quản lý môi trường, tài chính, ngân hàng và pháp luật.

CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ là bộ phận triển khai tất cả các hoạt động và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quỹ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai.

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận kế toán và bộ phận quản trị hành chính.

 

 

BTV
Tin khác
TIN MỚI
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập